Kjo faqe përdor cookies:

Cookies are small text files that the sites visited by users send to their terminals, where they are stored before being re-transmitted to the same sites on the next visit. This page uses only third-party cookies for statistics (Google Analytics). Cookies for statistics are inserted in the user's navigation device. The information collected through the cookies for performance are viewed exclusively by us in the control panel of Google Analytics. This page does not use advertising banners and no information about our users is transmitted elsewhere.

Your consent is required for these reasons:

- You are reaching this site from one of the EU countries
- Analytics cookies are not managed directly by the site owner
- Analytics cookies require the consent of the user.

As established by the Guarantor, the information must be set on two levels. When the user accesses the website from an EU country (home page or on any other page), the banner containing a first "short" information appears immediately, requesting the consent for the use of cookies and a link to access a more "extended" information (this page).
The banner can only be hidden by an active user intervention, selecting "Accept" or "Reject".

You have the right to refuse the installation of the analytics cookie.

If the user chooses to continue clicking on "Accept", he consents to the use of cookies.

Cookies janë file teksti të vogla, që faqet e vizituara nga përdoruesit dërgojnë në terminalet e tyre, ku ato ruhen përpara se të ri-transmetohen në të njëjtat faqe në vizitën e ardhshme. Kjo faqe përdor vetëm cookies të palëve të treta për statistika (Google Analytics). Cookies për këtë shërbim futen në pajisjen e navigimit të përdoruesit. Informacioni i mbledhur përmes cookies për performancën shikohet ekskluzivisht nga ne në panelin e kontrollit të Google Analytics. Kjo faqe nuk përdor banner reklamash dhe asnjë informacion për përdoruesit tanë nuk transmetohet diku tjetër.
Aprovimi juaj kërkohet për këto arsye:

- Ju vizitoni këtë faqe nga një prej vendeve të BE-së
- Cookies Analytics nuk menaxhohen direkt nga drejtuesit e kësaj faqe, por nga Google
- Cookies Analytics futen në atë kategori që kërkojnë aprovimin e përdoruesit.

Siç është përcaktuar nga Garantuesi, informacioni duhet të vendoset në dy nivele. Kur përdoruesi hap faqen e internetit nga një vend i BE-së (Në faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër) shfaqet menjëherë banneri qe përmban një informacion "të shpejtë" dhe kërkesën për aprovim për përdorimin e cookies dhe një link për të hyrë në një faqe me informacion më të zgjeruar (kjo faqe).
Banneri mund të fshihet vetëm nga një ndërhyrje aktive e përdoruesit, dmth duke bërë një zgjedhje "Pranoj" ose "Refuzoj".

Nëpërmjet zgjedhjes suaj, ju mund të refuzoni instalimin e cookies për analytics.

Nëse përdoruesi vendos të vazhdojë duke klikuar mbi "Pranoj", ai pranon përdorimin e cookies.